História a súčastnosť Kresťanská poézia Príbehy na zamyslenie Svedectvá    

Vezmi do rúk tie hodiny.

Pozri sa cez ne na zapadajúce slnko.

Vidíš piesok.

Iba celkom jemnučký piesok.

Tým pieskom si bol v živote Ty.

Ani si si neuvedomoval, ale stál si iba na jednom mieste,

hoci si si myslel, že život sa točí a je taký krásny.

Teraz obráť hodiny opačne.

Tak Boh, Hospodin zástupov obrátil tvoj život.

Život, ktorý si dostal z lásky Božej.

Ten dar života, večného života,

ktorý si koľkokrát ani nezasluhujeme.

Pozri, ako sa postupne sype piesok na dolnú kôpku.

Každé zrnko piesku je milosť nášho Pána Ježiša Krista.

Každé zrniečko je Ježišova krv vykúpená na kríži.

Koľko je tam tých zrniečok?

20000, 50000, 100000. Nik nevie.

Toľkokrát si dostal milosť nášho Pána Ježiša Krista.

Obráť hodiny znova.

A zas ako sa zrnká sypú, toľko dostávaš milosti Božej.

Zapadlo slnko, dosypal sa piesok.

Myslíš, že je koniec?

Nie! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám

a vernosť Hospodinova je naveky.

 

Marek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno, poďme a pozrime na Božie diela!

Na tie  nádherné do výšin týčiace sa vrchy.

Na tie ešte krásnejšie kopce, ktoré sú opradené zeleňou.

Pane môj, chcem sa prechádzať pod korunami stromov,

v ktorých za ranného úsvitu nádherne prespevujú vtáci.

V tej chvíli, s láskou v srdci,

chcem pozdvihnúť svoje ruky

a svoj hlas na Tvoj chválu, česť a slávu.

Čudujem sa Pane môj, čo za um to máš,

keď si vytvoril takéto dielo svojich rúk.

Och Pane nedokážem to ani opísať.

Tak ako riečky tečúce z vrchov

a pretekajúce krásnymi dolinami spájajúce sa do jednej veľkej rieky,

tak i krv Tvojho Syna,

nášho Pána Ježiša Krista tiekla

do jedného veľkého kalicha s nápisom

„Milosť a nádej pre všetkých ľudí, ktorí v Teba uverili“.

Tvoja milosť k nám je prenádherne krásna a nikdy nevysýchajúca.

Pri zapadajúcom slnku túžim roztvoriť Božie slovo a v posledných zábleskoch slnka

chcem Tebe Nebeský Otec prečítať ďakujúci žalm.

Žalm, ktorí patrí len Tebe a Tvojmu synovi, za obeť na kríži.

 

Marek

 

 

 

 

 

 

 

Pane môj,

chcem tak pevne v rukách držať Tvoj prápor

a mať na ňom jagavým písmom vyšité

„Pán Ježiš Kristus – vykupiteľ a Spasiteľ“ tohto sveta.

Chcem tým práporom zamávať medzi ľuďmi,

nech ich oči uvidia ten trblietavý jas,

aby sa raz navždy zobudili.

Pane môj, nech je ich srdce naplnené Tvojou milosťou,

ktorá ich môže zobudiť zo zaslepenosti.

Nech precitne Tvoje mocné slovo

„Milujem Vás“ do ich zastretých sŕdc

a nech znie v ich srdciach láska.

Láska, ktorá tak chýba nám ľuďom.

Pane je nádherné chodiť po Tvojich cestách

a vzývať Tvoje drahé meno.

Lebo niet krajšieho mena ako Ježiš Kristus.

 

Marek

 

 

 

 

 

Poďte ľudia všetci sem, zbehnite sa mladíci i starci,

odložte svoje trápenia a bremená.

Dnes Vám chceme rozprávať o našom záchrancovi,

Ježišovi, áno o živom Ježišovi Kristovi,

našom Vykupiteľovi a Spasiteľovi.

Nie, neodchádzajte a počúvajte!

Chceme Vám povedať tú nádhernú zvesť zvanú Evanjelium.

Boh nám kedysi dávno zasľúbil skrze prorokov, že pošle svojho záchrancu ľuďom.

A On poslal nášho Pána Ježiša Krista.

Miloval nás, mal nás rád, prebýval s nami tu na tejto zemi.

Bol nevinný a predsa musel zomrieť.

On zobral naše ľudské hriechy a neprávosti a pribil ich na drevo kríža.

Počúvaj ma, poslal by si svojho jediného syna, aby za niekoho zomrel?

Nie, určite by si to nespravil.

Boh to spravil, aby si mohol mať večný život s ním,

aby sa Tvoj život naplnil láskou a Božím pokojom.

Pýtaš sa, že veď ten Ježiš zomrel?

Nie on nezomrel!

Boh ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych a je živý.

Je to neuveriteľné, ale je to tak.

On vstal z mŕtvych a je tu znova zase s nami.

Pýtaš sa a čo ja s tým mám?

Vieš, Pán Ježiš takisto zomrel za Teba a má Ťa rád,

miluje Ťa a tak mu otvor svoje srdce, aby doň mohol vstúpiť.

Prijmi ho dnes, veď zajtra môže byť už neskoro.

Uvidíš, že život s Pánom je nádherný.

Podáva Ti ruku, neboj sa, vlož do nej svoju a bude Ti pomáhať niesť bremeno

a Tvoj život sa stane nádherným.

 

Marek

 

 

Obzrel som sa opačným smerom.

Preč od  ľudí. Do očí mi vyhŕkli slzy.

Prečo zas? Prečo ma zas ponížili?

Pane môj, prečo ma zas pre Tvoje meno ponížili?

Veď som im chcel rozprávať o Tebe.

O Tvojich veľkých skutkoch a pravdivých činoch, ktoré si vykonal v mojom živote.

A oni sa mi zatiaľ smiali a neverili mi.

Ich smiech mi ešte dlho znel v ušiach.

Na zem padli slzy. Boli to moje slzy.

Rukávom som si pretrel oči.

Zamýšľal som sa nad životom týchto ľudí.

Pane môj, prečo sú ich srdcia zatvrdnuté a ich myseľ zastretá?

A v tom som si uvedomil.

Veď i ja som bol takýto zatvrdnutý.

Pane môj, ak by ma takýchto ľudí vysmialo tisíc ba desaťtisíc

budem sa im to snažiť odpustiť.

Ty si Pane Ježišu odpúšťal ľuďom, keď hanobili Tvoje meno,

keď Ťa bili, a keď Ťa pribili na kríž.

Pane môj, veď len Tvojou milosťou mi boli odpustené

všetky moje hriechy a previnenia.

A ja by som nevedel odpúšťať týmto ľuďom?

Čo by som to bol za človeka s pyšným srdcom?

Pane môj, v mojom srdci nenosím pýchu, ale túžbu hlásať ľuďom evanjelium.

Evanjelium, tú nádhernú zvesť, ktorá prenikla mojou dušou,

a v ktorej nájdem vždy prameň živej vody.

Voda, ktorá vždy potečie a jej prameň je nevyčerpateľný.

Tým je  pre mňa Evanjelium.

 

Marek

 

Otec a kráľ

Ježišu ja nesmierne som rád, keď vravíš: Mám Ťa rád

a nielen raz, ale stokrát si mi pravú lásku dokázal.

No ja keď som na zemi stál

nedokázal riecť som: Oci mám Ťa rád,

nádherné piesne O láske spievať smiem

no môjmu drahému ockovi to iba na papieri riecť viem.

Ježišu nauč ma vážiť a ceniť si lásku čo dostávam.

Bože pomôž mi odpustiť, ja chcem ti srdce odovzdať.

Tys syna svetu dal a On na kríž zomrieť šiel,

aby spasenie a uzdravenie nám daroval.

Sme ľudia hriešni, no Ty si sa zmiloval

a dnes tu môžem stáť a Teba spoznávať.

No neviem čo, neviem prečo som vtedy mlčal.

V srdci som túžbu mal, no rozum ju popieral,

tak stál a riekol som:

Oci všetko najlepšie k meninám a ... a tak.

Či nie je normálne lásku najavo dať?

Či nie je nádherné lásku skutkami dokázať?

A tak, keď v slovách som slabý bol

životom chcem povedať: Oci mám ťa rád

Bože si môj kráľ.

 

Pavla