História a súčastnosť Kresťanská poézia Príbehy na zamyslenie Svedectvá    

História a súčasnosť Apoštolskej cirkvi v Hlohovci

 

Počiatky zvestovania evanjelia Apoštolskou cirkvou v Hlohovci siahajú  do roku 1991, kedy na niektorých školách, najmä na hlohovskom gymnáziu začal s programom “Kniha života” misijne pôsobiť br. Jiří Koriťák, misijný pracovník zboru ACS Galanta. Br. Koriťákovi tento región  ležal na srdci a modlil sa zaň dlhé obdobie predtým, kým začal napĺňať prvé kroky viery a pracovať na Božej vinici. Podľa jeho slov bola práca požehnaním nielen pre neho, ale aj pre študentov, najmä hlohovského gymnázia, ktorí s nadšením počúvali čo dobré a úžasné Pán Ježiš vykonal a naďalej koná prostredníctvom Ducha Svätého pre všetkých stratených vo svete a v hriechu. 

Dá sa povedať, že cez modlitby tohto brata Duch Svätý mocne pôsobil, pretože približne v tom istom čase prišiel s „personálnych dôvodov“ do mesta Hlohovec br. Stano Kunák a na svojom pracovisku začal šíriť Božie slovo a privádzať hriešnych ku pokániu. Z milosti Božej uverili štyria jeho spolupracovníci, z toho jeden z nich -br. Libor Najman býval priamo v Hlohovci. Ostatní boli z iných miest a dostali kontakty na kazateľov živých zborov.

V keramickom závode v Siladiciach, v roku 1993 pracovala sestra Alena Hoangová, ktorá uverila v Pána Ježiša v Galantskom zbore. Hovorila nadšene o Bohu a o jeho láske svojim spolupracovníčkam. Ľudia v keramike boli jej modlitebným predmetom už pred 7 rokmi keď bola na materskej dovolenke. Niet divu, že Duch Svätý začal pôsobiť a odpovedať na modlitby. Z milosti Božej mohla na tomto pracovisku odovzdávať posolstvo radostnej zvesti jej vtedajším spolupracovníčkam –Zuzke Dlhošovej, Erike Jirkalovej, Adrike Hanákovej, Adrike Urminskej a Danke Nemčekovej (dnes Bandryovej). Všetky boli pripravené prijať živého Pána Ježiša do svojho živote a postupne uverili.

Na jednom hlohovskom poli pôsobil br. Jirko Koriťák s galantským evanjelizačným tímom a na ďalšom br. Stano Kunák, br. Libor Najman a br. Jaro Dunaj z Považskej Bystrice na ich pracovisku. Schádzali sa k pravidelným modlitbám, hovorili si svedectvá, čítali si z Božieho slova a viac-menej pravidelne navštevovali materský zbor br. Kunáka v Topoľčanoch.

Po určitom čase sa br. Kunák s rodinou presťahoval z Topoľčian do Hlohovca a v ich rodine bola z milosti Božej založená neformálna skupinka –diaspóra Apoštolskej cirkvi na Slovensku (ACS), v ktorej sa k modlitbám i k  laickým mini-Bohoslužbám schádzali br. Stano Kunák, jeho manželka sr. Alica Kunáková a br. Libor Najman. Skupinky sporadicky viedol br. Kunák, no najmä brat kazateľ topoľčianskeho zboru Emil Bajzík alebo br. Janko Vimpeľ. Stretnutia boli veľmi požehnané a Duch Boží bol prítomný.

V tomto období sa už br. Kunák s br. Koriťákom, ktorý bol o začínajúcich aktivitách v Hlohovci informovaný od bratov z Topoľčian, osobne skontaktovali. Spoločne ďakovali Pánovi za jeho milosť, že začal mocne konať aj v tomto regióne.

Brat Jiří Koriťák pri jednej návšteve keramiky povzbudil sestru Hoangovú k evanjelizačnej práci a tak sa sestry dozvedeli o rodine Kunákových, kde začala domáca skupinka. Postupne tieto dve diaspóry zjednotil a tak sa začali pravidelné domáce skupinky u rodiny Kunákovej. Neskôr uverili ďalšie dve dievčatá a tak skupinku v Hlohovci tvorilo zhruba  desať novoobrátených.

V roku 1993 sa naskytla možnosť za symbolickú korunu získať krásny, rekonštruovaný, dostatočne veľký  tzv. „Kristov dom“[1], ktorý sme chceli využiť na činnosť zboru a na charitatívne ciele. Pracovníci mestského úradu boli tejto myšlienke veľmi naklonený a začali sa riešiť administratívne úkony a potrebné opatrenia. Potrebovali sme povolenie. O nejaký čas však prišlo zamietavé stanovisko a boli sme opäť na začiatku cesty.

Znovuzrodené Božie deti sa v byte rod. Kunákových schádzavali každý utorok o 17 hod. a uverivších pribúdalo. Postupne už byt na schádzania sa k modlitbám a Božiemu slovu nestačil a tak bolo potrebné znovu zahájiť aktivity a hľadať vhodné priestory k Bohoslužbám. Navyše bolo dôležité priblížiťsa a otvoriť sa aj viac k ľuďom v meste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Kunák s br. Liborom Najmanom začali po úvodnej inštrukcii zo strany br. Koriťáka organizovať stretnutia pod názvom „Kniha života“ zamerané na otázky a odpovede Evanjelia. Táto aktivita bola vykonávaná pravidelne v rozsahu niekoľkých mesiacov v priestoroch Mestského kultúrneho centra (MsKC) v malej učebni na poschodí. Návštevnosť bola veľmi malá, neuveril nik a tak sme sa rozhodli túto aktivitu zrušiť s tým, že sa zameriame najmä na osobné evanjelizácie vo svojom okolí, v rodinách a na pracoviskách, v čom sme boli všetci veľmi požehnaní a mali sme aj množstvo úžasných svedectiev.

Br. Kunák, ako neoficiálny vedúci kazateľskej stanice, alebo diaspóry veriacich začal niekedy začiatkom roku 1994 hľadať nové priestory. Oslovil zamestnancov mestského zastupiteľstva aj MsKC. V ústrety nám vyšiel jeho vtedajší riaditeľ Ján Libant a za symbolických 100,-Sk za stretnutie nám prenajal jazykovú učebňu, ktorá sa nachádzala presne v centre mesta na prízemí pavlačového dvora. K verejným Bohoslužbám, alebo k biblickému vzdelávaniu sa veriaci schádzavali pravidelne každý piatok o 17 hod. Utorkové modlitebné stretnutia zostali aj naďalej organizované v byte rod. Kunákových. Na Bohoslužby a biblické vyučovanie boli prostredníctvom letákov, plagátov vo výkladoch i inzercie pozývaní všetci občania Hlohovca. V tomto období začala Bohoslužby navštevovať sr. Janka Kormútová (dnes Pavelková), ktorá k nám prišla z Nitrianskeho zboru Kresťanské spoločenstvá, ďalej br. Tomáš Barek a br. Marek Bednárik.

Našu kazateľskú stanicu zo vzdialenostných dôvodov neskôr prevzal od Topoľčianskeho zboru evanjelizačný tím zboru ACS Galanta, ktorý viedol misijný pracovník br. Jiří Koriťák so sestrami Editou Madarászovou a Zuzanou Bednárovou. Stretnutia organizované touto skupinou boli veľmi požehnané a všetci sme prežívali prítomnosť Ducha Svätého. Galantský evanjelizačný tím sporadicky zabezpečoval aj utorňajšie modlitebné stretnutia. Duchovnú službu podporoval aj br. Janko Vimpeľ a niekedy aj pastor Topoľčianskeho zboru br. Emil Bajzík, ale aj bratia Pavol Bajzík, či Pavol Kobida.

Hlavná pozornosť a energia bola v tomto období zameraná najmä na Biblické vzdelávanie –osobný rast a budovanie i na modlitebné stretnutia. Hlohovčania navštevovali nedeľné Bohoslužby po okolitých zboroch, najmä v Galante, ale aj v Topoľčanoch, v Bratislave a v ďalších.

Kľúčovou udalosťou, ktorá významne ovplyvnila ďalší vývoj a formovanie hlohovskej kazateľskej stanice ACS bola Stanová misia konaná v dňoch 23. – 29. mája 1994. Celý týždeň bolo zvestované plné evanjelium Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mocou Svätého Ducha. Taktiež bol pripravený program s kresťanskou tematikou pre deti. Poslúžil aj kresťanský tím z biblickej školy z Dánska. Ďalšími hosťami – spoluslužobníkmi boli brat Vavrinec z USA, Braňo z Košíc, Jaro Barát a Jaro Dunaj so Žiliny. Všetci bratia a sestry z Hlohovca, z Galanty i hostia si odniesli odmenu služobníka v nádeji, že slovo Pánovo sa nenavráti prázdne, ale vykoná načo bolo predtým zoslané. Stanová misia nám priniesla veľkú radosť a požehnanie. Pán úžasne menil život ľudí, ktorí strácali nádej. Do Božieho Kráľovstva pribudli aj deti, budúca armáda Ježiša Krista a tak začala pravidelná detská misia. Na prvé stretnutie po stanovej misii prišlo až 12 detí a pravidelne každý utorok sa im venovali sestry Zuzka a Edita z Galanty a neskôr aj sr. Erika Jirkalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti zo stanovej misie a misijný tím.

 

 

Po niekoľkých mesiacoch pôsobenia v prenajatých priestoroch MsKC Hlohovec sme všetci zhodne prežívali, že nie sú príliš vhodné, ani reprezentatívne a že je čas zmeniť miesto na schádzanie sa. Možno povedať, že zhodne br. Stanovi Kunákovi i br. Liborovi Najmanovi, v druhej polovici roku 1994 vnukol počas intenzívnych modlitieb Pán Ježiš myšlienku osloviť riaditeľa Základnej umeleckej školy na ulici Pod Beranom v Hlohovci p. Váryho a požiadať ho o prenájom priestorov na stretávanie sa. Stretnutie br. Kunáka s ním prevýšilo všetky očakávania, pretože po modlitebnej príprave ho riaditeľ nielenže srdečne prijal, ale bol aj maximálne ústretový a štedrý. Za symbolických 500,-SKK mesačne sme sa mohli schádzať k modlitbám, Bohoslužbám i biblickému vyučovaniu hoci aj každý deň vo večerných hodinách. Najúžasnejšie na jeho rozhodnutí však bolo, že nešlo o hocakú miestnosť, alebo učebňu, ale o krásnu a veľkú koncertnú sálu s vyše 50 miestami na sedenie, s pódiom a s novým koncertným krídlom. Pre všetkých to bolo úžasné svedectvo, za ktoré sme Bohu veľmi vďační dodnes. Onedlho potom nám v rámci pôvodnej sumy prenajal aj malý sklad na knihy a rôzne potrebné pomôcky a dokonca aj priľahlú učebňu na detskú besiedku. Mali sme úplné a luxusné zhromaždenie, len väčšina miest na sedenie zostávala prázdna. Istý brat raz z kazateľnice povedal, že na miestach v zhromaždení kde nesedia ľudia sedia anjeli, ktorí nám pomáhajú spolu chváliť Boha. Bolo to povzbudzujúce, ale zároveň aj veľkou výzvou pre nás pre všetkých, lebo teraz záleží na nás s Božou pomocou, aby sa miestnosť zaplnila. Na druhej strane však bolo rovnako dôležité, aby sa najskôr pripravil potenciál ochotných a verných podieľať sa na práci na Božej vinici venovať sa tým, ktorí prídu a ukazovať im cestu spasenia. Nastal čas budovania, vzdelávania a prípravy koscov obilia, ktoré už dozrelo a je doslova plytvaním ak začína z klasov vypadávať späť do zeme pred samotným zberom. V nových priestoroch boli pravidelné stretnutia organizované v utorok, kedy prebiehala detská misia a po nej modlitebné zhromaždenie a vo štvrtok, kedy boli bohoslužby. Neskôr sa začali bohoslužby aj v nedeľu popoludní a napokon doobeda ako v ostatných zboroch.

Pre ďalší duchovný rast a povzbudenie bratov a sestier navštevujúcich stretávania Apoštolskej cirkvi boli veľmi dôležité návštevy skúsenejších, zrelších a duchovne upevnených Božích služobníkov, ktorí mali čo ponúknuť. Z množstva rozličných návštev, najmä z ACS Galanta, alebo ACS Topoľčany, je dôležité spomenúť aj ďalšie individuálne či skupinové  z domácich zborov, ale aj zo zahraničia. Na začiatku pôsobenia ACS v Hlohovci, dňa 1. marca 1994 k nám po prvýkrát prišli bratia a sestry z Dánska. Boli to študenti Euroclassu a Biblickej školy. Spolu s nimi naši bratia a sestry zvestovali evanjelium v polepšovni Hlohovec, navštívili keramiku Siladice a napokon mali vystúpenie v priestoroch kultúrneho domu Hlohovec. Svedectvá týchto mladých a nadšených kresťanov, ktorí boli ochotní podeliť sa so slovom, piesňami i pantomímou boli pre všetkých, ktorí sa ich podujatí zúčastnili úžasným požehnaním. Skupiny študentov Biblickej školy navštevujú Hlohovec od roku 1994 pravidelne. Z ďalších škôl navštívili aj Obchodnú akadémiu, Špeciálnu základnú školu,  Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti v Pastuchove.

Od roku 1994 sa na hlohovskom námestí, ale aj na rôznych miestach a uskutočňujú verejné evanjelizácie. Dňa 15. augusta 1994 zvestovali na uliciach mesta Hlohovec evanjelium švédsky bratia a sestry, ktorí boli z resocializačného centra Teen Chalenge. Z ich úst zaznievali povzbudivé svedectvá o uzdravujúcej moci Pána Ježiša. Ich služba okrem iného priniesla povzbudenie aj do dievčenskej polepšovne v Trstíne i do chlapčenskej polepšovne v Hlohovci.

Dňa 8. augusta 1995 začala skupinka veriacich v Hlohovci organizovaných v ACS pravidelne evanjelizovať v Zámockej záhrade pri poliklinike. Niektorí ľudia boli cez túto aktivitu oslovení a zasiahnutí Božou mocou a láskou. Spievali sa piesne a prítomní sa v duchu modlili za okoloidúcich. Akcia bola obohatená rozdávaním evanjelizačných traktátov okoloidúcim a okolo sediacim. Na druhej parkovej evanjelizácii v Hlohovci prijali Pána Ježiša ako osobného Pána a Spasiteľa traja mladí ľudia.

Významnou návštevou, ktorá  ovplyvnila ďalšie smerovanie hlohovskej skupinky sú manželia Janko a Zlatica Lachovci.  Hlohovec prvýkrát navštívili 11.augusta 1994 a po tomto dátume viac-menej pravidelne, aj niekoľkokrát do roka. Ich služba Pánovi je plná ovocia z Božej záhrady. Viackrát nás navštívil i brat Pavol Gabánek. Prvý krát sa tak udialo 21.augusta 1994. Jeho služba bola spojená aj s premietaním diapozitívov z Jeruzalema, spojená s evanjelizáciou. Dôležité evanjelizačné zhromaždenie spojené s premietaním diapozitívov z Izraela a Egypta, ktorú vykonal na bicykli zorganizoval brat Milan Šefčík z Bratislavy dňa 30.3.1995.

Za významnú možno spomenúť aj návštevu Božích detí zo Žiliny dňa 22.10.1995. Okrem svedectiev Božím slovom poslúžil aj brat Stašek Gawel. Zaujímavá a prínosná bola návšteva manželov Blechových -brata Roman z manželkou Martou a brata Bernarda z Rakúska pod vedenímbrata Jirka Koriťáka. Hostia hovorili o svojom obrátení a vyslobodení z otroctva drog a o práci stredísk Teen Chalenge v zahraničí najmä v Rakúsku a v Nemecku, kde pôsobili ako sociálni terapeuti. Títo manželia prišli aj v rokoch 1996, 1997 a 1998 a vždy mali o čom sa s nami podeliť.

Dňa 19.11.1995 nás navštívili manželia Jíroví z Česka, aby sa s nami podelili o nebezpečenstve poviazanosti jógou a o možnostiach vyslobodenia z jej pút cez vieru v Ježiša Krista. Keďže išlo o ich osobnú skúsenosť malo to o to väčšiu váhu a hodnotu. Podľa ich svedectva jóga do ľudského života neprináša uzdravenie, ale duchovnú smrť a oddelenie od milujúceho Stvoriteľa. Preto nemožno nevarovať ľudí okolo nás, ktorí sú oklamaní a nevedia, že jóga je nebezpečná zbraň ničiteľa. Títo manželia hľadali naplnenie života v jóge, prešli mnohými skúsenosťami, ale ich život nič nenaplnilo natoľko ako stretnutie so živým Bohom. Za zmienku stoja aj návštevy bratov a sestier z Afriky študujúcich v Bratislave v roku 1997, či brata Davida Ozane s manželkou Heder z USA dňa 12. júna 1998. Jeho služba bola zameraná najmä na prácu s drogovo závislými najmä v strediskách Teen Chalenge.

Bratia Gusto Černý a Herbert Volena z Plzne vykonali dňa 16.5.1997 prednášky na gymnáziu v Hlohovci na tému „drogy“. O dva mesiace neskôr, 17.7.1997 sa v Kultúrnom dome v Hlohovci konal koncert Jiřího Zmožka na podporu resocializačného strediska pre chlapcov i dievčatá Teen Challenge Bethesda v Seredi. Koncert bol spojený aj s evanjelizáciou. Medzi návštevníkmi tohto evanjelizačno-kultúrneho podujatia mala akcia veľmi pozitívny ohlas.

Dňa 3.6.1998 sa konala v kasárňach v Hlohovci protidrogová prednáška. Brat Jirko Koriťák spolu s tímom s TC Bethesda hovorili o škodlivosti drog a taktiež mohlo byť zasievané medzi dôstojníkov i vojakov evanjelium.

V dňoch 28.-29.4.1998 nás prišli navštíviť brat Samuel Lacho a sestra Marianna Miškeiová. Prišli pomôcť zahájiť prednášky ACET[2] na základných a stredných školách. Tejto požehnanej práce s mládežou sa ujali br. Tomáš Barek, ktorý sa medzitým vrátil z biblickej školy a po absolvovaní ročnej základnej vojenskej služby bol od októbra 1997 radou citkvi ACS ustanovený za misijného pracovníka hlohovskej kazateľskej stanice pod supervíziou br. Jiřího Koriťáka. Ako lektorka ďalej pôsobila sr. Adriana Urminská i sr. Erika Jirkalová, ktorá tiež absolvovala Biblickú školu v Kolíne. Po prednáškach nasledovali každý piatok tzv. Klubové večery otázok a odpovedí. Sme vďační Pánovi, že nám otváral dvere aj na školách a že mladí ľudia mohli počuť túto prednášku, ktorá nie je len o AIDS, alebo HIV, ale je aj o zdravých vzťahoch a o láske. Mnohí mladí ľudia majú skreslené predstavy o láske a dnešný svet im ponúka len povrchné vzťahy. Vďaka Bohu, že mladí ľudia môžu počuť o tom čo je naozajstná láska v Kristu.

Aj naši bratia a sestry okrem pravidelných Bohoslužieb a ďalších organizovaných stretnutí navštevovali zbory najmä v Galante, v Topoľčanoch, v Nesvadoch, v Novom meste nad Váhom, v Košiciach, v Bratislave, v Senici a ďalšie. Naši členovia v dňoch 6.-7.6.1998 zavítali aj v zbore slovenských rodákov v Nadlaku v Rumunsku,  v Českej republike v Kolíne atď.

V roku 1994 odišiel študovať na biblickú školu do Dánska brat Tomáš Barek, dnes kazateľ misijného zboru Hlohovec. Cez letné prázdniny v roku 1996 sa z biblickej školy vrátil. Okrem tohto brata, z nášho zboru túto školu navštevovali a úspešne absolvovali sestry Jana Kormúthová a Katarína Suchánová.  Sr. Erika Jirkalová, ktorá absolvovala dvojročné interné štúdium vo Vyššom misijno-teologickom seminári v Kolíne v Českej republike v rokoch 1996-1998, sa po návrate aktívne zapájala do služby ako vedúca skupiniek v detskej misii, do služby ACET a v biblickom vyučovaní. Od roku 2004 pôsobí ako au pair vo Veľkej Británii a vedie asi desať člennú skupinku znovuzrodených sestier (tiež au-pair) zo Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratia a sestry na II. vodnom krste v Bratislave.

 

 

V nedeľu 25. augusta 1994 bol v Hlohovci na Peterskom štrkovisku vykonaný prvý vodný krst. Pokrstené boli sr. Adrika Hanáková a sr. Erika Jirkalová.  Dňa 22.1.1995 bol vykonaný druhý vodný krst hlohovských Božích detí v Bratislave, kde sa dali pokrstiť sr. Danka Nemčeková, Zuzka Dlhošová, Andrea Gulová, br. Marek Bednárik a br. Jožko Borončo. Tretí krst bol vykonaný v auguste 2002 a pokrstiť sa dali Dušan Bihari a sr. Jarka Čambálová zo Šoporne. V máji 2003 bolo na Hlohovskom kúpalisku pokrstených päť nových bratov a sestier v Kristu a napokon, v roku 2005 bol v byte rod. Pavelkových, vo vani vykonaný piaty vodný krst. Pokrstiť sa dal br. Ľuboš Pavelka.

Za významnú a pre všetkých novoveriacich a veľmi povzbudivú udalosť možno považovať uverenie brata Jožka Boronča z Dvorníkov, ktorého Pán Ježiš vytrhol z okultizmu a daroval mu večný život. Dnes tento brat aktívne pracuje na Božej vinici v Metodistickom zbore v Trnave. Udialo sa tak v dňoch 13.- 16.10.1994 na celocirkevnej konferencii v Galante.

Významnou udalosťou hlohovského spoločenstva bola dňa 3.11.1994 uskutočnená historicky prvá Večera Pánova na skupinke u rodiny Kunákovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na účastníkov splavu po rieke Váh.

 

 

V tom istom roku, v lete sa dovedna osem odvážnych bratov a sestier z Hlohovca a Serede rozhodlo splavom po rieke Váh demonštrovať príslušnosť a radostný život v Pánovi. Večer v cieli „na Kolene“ v Seredi si zúčastnení  úspešnú plavbu spestrili konzumáciou dobrého pikantného gulášu, biblickým kvízom, ale najmä spevom na oslavu Pána Ježiša. Na druhý deň sa plavila ďalšia posádka z Čepeňa do Serede.

Každoročne a tradične sa od 25.- 30.7.1994 mládež z  Hlohovca zúčastňovala Celoslovenského mládežníckeho tábora na Ružinej. Týždenný pobyt je založený na spoločných modlitbách, seminároch a uctievaní Pána Ježiša a pre všetkých zúčastnených veľkým duchovným obohatením. Dá sa povedať, že tradičnou spoločensko-športovou akciou hlohovskej stanice bola aj návšteva kúpaliska Koplotovce a spoločné stretnutia kresťanov pri opekačke spojená so súťažami a s chválami.

Dňa 4.10.1995 na Slovensko pricestoval brat Thomas Parks z Oregonu. Jeho osobné svedectvo o vyslobodení z otroctva drog a uverení v Pána Ježiša bolo pre všetkých obrovským povzbudením. Okrem aktívnej práce na stredisku Teenchallenge slúžil aj v hlohovskom zbore, kde zároveň vyučoval aj angličtinu. Krátko po jeho odchode, po vykonanej službe dňa 6. marca 1996  v USA odišiel k Pánovi.

V roku 1996 bolo v Seredi založené a začalo pracovať resocializačné stredisko Teen Chalenge pre dievčatá, kde začali pracovať ako terapeutky dve sestry z Hlohovca –Adrika Urminská a Danka Nemčeková (Bándryová).

Od r. 1998 bola z milosti Božej založená skupinka hlohovskej misijnej stanice v Šoporni. Veriaci sa začali schádzať v dome sr. Jarky Čambálovej. Pripomeňme, že sr. Čambálová spoznala Pána Ježiša cez svedectvo br. Najmana v seredských kasárňach.

V Hlohovskom kine „Úsmev” v dňoch 7.-8. 12. 1998 bol v spolupráci s organizáciou Hlas pre Krista s bratom Mitalom, premietaný celovečerný film „Ježiš“, na ktorý prišlo okolo 200 ľudí. Zúčastnili sa aj študenti resocializačného strediska Teen Chalenge v Seredi. Druhýkrát bol film premietaný 13.-14. 12. 2000 v Dome Kultúry. ACS Hlohovec organizoval premietanie tohto filmu dňa 17. decembra 2000 aj v Šoporni.

V máji 1999 uzavretím manželstva Tomáša Bareka  a Fiony Barekovej pribudla do hlohovského zboru ďalšia sestra.

Azda najvýznamnejšou udalosťou bola organizačná zmena, zrušenie kazateľskej stanice a ustanovenie Misijného zboru Hlohovec čo sa uskutočnilo dňa 29.8.1999. Misijný zbor ustanovil biskup ACS brat Jozef Brenkus. Za pastora bol ordinovaný brat Tomáš Barek. Za diakonov boli ustanovení br. Stanislav Kunák, Libor Najman a sr. Adriana Urminská. Pastor Jiří Koriťák tak neoficiálne ukončil vedenie kazateľskej stanice v Hlohovci. Aj napriek tejto zmene prácu v hlohovskom zbore podporoval naďalej. Tohto významného aktu sa ďalej zúčastnili aj br. Štefan Pap – regionálny správca ACS, br. Jiří Koriťák – oblastný správca a dočasný pastor v Hlohovci a ďalší bratia kazatelia zborov ACS Západoslovenského kraja, ktorí vystúpili s krátkymi príhovormi. V tomto období mal hlohovský zbor 12 členov. Misijný zbor ACS v Hlohovci bol ustanovený bez starších. Br. Tomáš Barek ustanovenú Diakonskú skupinu rozdelil na duchovný tím a diakonský tím, do ktorého vedenia z duchovného tímu preradil br. Stana Kunáka. Duchovný tím mal zabezpečovať duchovnú víziu zboru a zámerom v diakonskom mala byť prakticko-technická činnosť zborového života. Diakonské stretnutie zo strany pastora zboru doposiaľ vykonané nebolo a v podstate ani nikdy pracovať nezačal. Dôvodom bolo neustále formovanie štruktúry a konceptu fungovania tohto mladého spoločenstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostná ordinácia pastora Misijného zboru ACS Hlohovec.

 

 

V lete v roku 1999 bola rozbehnutá práca s deťmi a mládežou na sídlisku Sihoť, pod názvom „Detská misia.” S deťmi pracovali každú sobotu br. Tomáš Barek, sr. Fiona Bareková, Adriana Urminská, Erika Jirkalová, Jana Kormúthová. V rámci tejto misijnej práce sa organizoval tzv. „Detský týždeň“ a zvlášť populárnymi sa stali Vianočné programy pre deti. V mesiaci marec 2001 sa pre deti na sídlisku Sihoť uskutočnil Veľkonočný program. Veľkým svedectvom bolo, že na zabezpečenie práce so sihotskými deťmi dostalo ACS Hlohovec od decembra 2001 do leta 2003 do bezplatného prenájmu miestnosť v budove v priestoroch kúpaliska Hlohovec. Vedúci detskej misie sa s deťmi stretávali celoročne pravidelne každú sobotu o 15,00 hod. Od decembra 2003 sa vedúci detskej misie začali stretávať s deťmi v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hlohovci pravidelne každú sobotu, pretože prenájom priestorov na kúpalisku bol zrušený.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentka z detskej misie.

 

 

V dôležitej evanjelizácii vykonanej v našom meste dozaista patrí evanjelizácia švajčiarskeho tímu v auguste 2000 na sídlisku Sihoť. V máji a v septembri 2001 v meste rozdával knihu nádeje americký tím. Aktivita bola spojená s pouličnou evanjelizáciou. Akýmsi logickým vyústením a zavŕšením evanjelizačných aktivít na tomto sídlisku boli viaceré ročníky týždenného tábora pod názvom J-Camp na Dubníku (Stará Turá). Na tábore sa okrem našich detí a mládeže zúčastnil aj Švajčiarsky tím. Tábory boli organizované v letných prázdninových mesiacoch v rokoch 2001 až 2003. K významnému medzníku medzicirkevných vzťahov patrila evanjelizácia spolu s bratmi a sestrami od Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Hlohovci.

Po intenzívnych modlitbách prežíval br. Tomáš Barek víziu založiť domáce skupinky, kde by sa schádzali veriaci i pozvaní priatelia a kde by bolo možné v domácom intímnejšom prostredí efektívnejšie zvestovať evanjelium, ale aj vyučovať Božie slovo, modliť sa za rozličné potreby a spoločne chváliť Pána, hovoriť si svedectvá a pod. K tomuto kroku ho povzbudzovali aj prvotné pozitívne skúsenosti so začiatkov pôsobenia našej cirkvi v meste Hlohovec, kedy najmä prostredníctvom domácich skupiniek pribúdalo zachránených do Božieho kráľovstva. Rozhodnutie založiť domáce skupinky padlo na stretnutí duchovného tímu v roku 2000. V roku 2002 boli zahájené domáce skupinky na sídlisku Sihoť v rodinách Klačkových a Kaprálikových. Odvtedy sa skupinková práca vyznačuje rôznymi vývojovými zmenami a skupinky menia svoju podobu a formu podľa aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb zboru.

V roku 2001 v kultúrnom dome Hlohovec pre žiakov stredných škôl vystúpil tím Knihy Nádeje. Po tomto vystúpení nasledovali Klubové stretnutia s mládežou, ktoré boli organizované každý týždeň počas školského roku. Klub bol zameraný na otázky a odpovede spojené s prezentáciou Knihy Nádeje.

K pozitívnym a osvedčeným formám práce v zbore jednoznačne patrili aj zborové víkendy. Bratia a sestry sa mohli zdieľať iným, neformálnym spôsobom o tom, čo Pán koná v ich životoch, ale aj spestriť si voľný čas v spoločenstve veriacich, nazberať duchovné a fyzické sily do ďalších dní. Zborové víkendy boli otvorené aj pre pozvaných priateľov a sympatizantov, pre ktorých tu bola šanca prijať Pána Ježiša za svojho osobného Pána a Spasiteľa na základe osobných svedectiev a  evanjelizácie spojenej s výzvou. Pripomeňme zborové víkendy najmä v Galante, v Seredi, v Koplotovciach, v Trenčianskych Tepliciach, na Dubníku, v Púchove. Veľmi požehnaným bol aj posledný, zborový víkend organizovaný koncom roku 2006 na Dobrej Vode v Poľovníckom zámočku spojený s vyučovaním švajčiarskeho pastora Aluna Morisa na témy manželstvo, rodina a výchova detí.

Tradičnou aktivitou, prebiehajúcou od roku 2002, realizovanou našim misijným zborom možno nazvať aj rozdávanie vianočných balíčkov od darcov –detí so západnej Európy pre deti na Slovensku, pochádzajúce so sociálne slabších pomerov. Duchovný tím pod vedením pastora Tomáša Bareka sa rozhodol, že v Hlohovci bude odovzdávanie balíčkov spojené s evanjelizačným programom pre deti organizované najmä na Špeciálnej základnej škole. Možno spomenúť aj jednorazovú aktivitu br. Stana Kunáka, zorganizovanú pre rovnakú skupinu detí vybraných z rôznych škôl pod gesciou Pedagogicko-psychologickej poradne v decembri v roku 2005. „Balíčková“ akcia bola organizovaná aj členmi ACS Hlohovec pre deti z detskej misie v priestoroch Základnej umeleckej školy, ktorá bola spojená s Vianočným evanjelizačným programom. Toto podujatie prebiehalo viac-menej paralelne s aktivitami na Špeciálnej základnej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborový silvestrovský víkend v Púchove.

 

 

Za akýsi medzník v ďalšom duchovnom raste nášho zboru patria tzv. modlitebné večery, ktoré boli zahájené v roku 2003. Tieto Večery vedie br. Tomáš Barek a br. Michal Kevický z Bratskej jednoty Baptistov z Bratislavy. Na tejto aktivite je najúžasnejšou skutočnosť, že okrem duchovného spojenia s Pánom pre členov a sympatizantov našej cirkvi našli svoje miesto v spoločnom obecenstve aj bratia a sestry od hlohovských evanjelikov. Neskôr sa do tejto aktivity pripojil aj br. Braňo Letko, čo prilákalo znovuzrodených bratov a sestry od katolíkov. Všetky dá sa povedať štyri cirkvi privádza na toto miesto radosť zo spoločného obecenstva s Pánom, ktorý nerozlišuje medzi denomináciami, ale pozerá na konkrétny postoj ľudských sŕdc. Na modlitebných stretnutiach vysielajú veriaci týchto cirkví modlitby k Pánovmu trónu a prosia za zjednotenie v evanjelizačnom úsilí v dnešnom stratenom svete. V tejto súvislosti chceme pripomenúť spoločnú modlitebnú noc v roku 2005 strávenú na modlitbách nielen v priestoroch modlitebne, ale aj v uliciach mesta Hlohovec.

Od roku 2004 boli zo strany pastora zboru br. Tomáša Bareka zrušené všetky doterajšie akcie a programy chodu zboru. Pozornosť zameral na intenzívnejšie stretávanie sa vodcovského tímu, ktorý má hľadať vízie ďalšieho zborového života. Od tohto roku bola ukončená aj Detská misia, cez prázdniny prebiehali len modlitebné skupinky a vodcovské stretnutia.

Chceme poznamenať, že prácu nášho zboru prišli viackrát podporiť aj bratia organizovaní v Gedeonskom hnutí. Spolu s našimi bratmi a sestrami organizovali evanjelizácie na základných  a stredných školách spojené s rozdávaním Biblie. Poslednou takouto aktivitou bola evanjelizácia v jesenných mesiacoch v roku 2006.

Pastor br. Barek v septembri v roku 2004, spolu s vodcovským tímom vytýčil päťročnú víziu zboru. Zbor ACS Hlohovec bol rozdelený do biblických skupiniek zameraných na učeníctvo a duchovný rast v týchto oblastiach -základy kresťanstva, charakter, služobnícka skupinka a vodcovský tím. Víziou zboru má byť budovanie služobníkov a nových vodcov. Učenícke skupinky, ale aj iné zborové aktivity prišli v rokoch 2005 a 2006 podporiť aj boží služobníci so Švajčiarska sr. Rebeka Wellauer a z Dánska br. Josue Lund, ktorý si neskôr v roku 2006 zobral sestru Paulínu Naďovú z hlohovského zboru za manželku.

Misijnému zboru ACS sa od mája 2006 z milosti Božej podarilo nájsť nové verejné priestory do ročného prenájmu zariadené na spôsob kresťanskej kaviarne. Bratia a sestry nášho zboru sa postarali o zútulnenie a skrášlenie týchto priestorov, aby boli pekným miestom na reprezentáciu a prezentáciu našej cirkvi v meste. Hlavným zámerom s týmito priestormi je bližší a otvorenejší kontakt s mestom a služba ľuďom. Asi od mesiaca november 2006 sa začali na tomto mieste sporadicky konať aj bohoslužby.

Od založenia misijného zboru sa bratia a sestry pravidelne stretávajú aj na silvestrovskom posedení, ktoré je spojené s modlitbami, s kvízmi, s losovaním biblického veršu pre nasledujúci rok pre zbor i s rozdávaním osobných biblických veršov na budúci kalendárny rok, ktoré majú byť akýmsi konkrétnym mottom a posilnením na cestách za Pánom v tomto svete. Stretnutia bývajú veľmi srdečné a požehnané. Tohtoročná rozlúčka so starým rokom 2006 bola vykonaná v nových priestoroch, v kresťanskom centre - Terč.

Víziou hlohovského zboru je priniesť Božie kráľovstvo do mesta a všade, kde nás Pán povolá. A preto ako kľúčovú úlohu zboru vidíme vo vystrojovaní všetkých znovuzrodených kresťanov pre zámer, ktorý pre nich (nás) má Boh.

[3]Občianske združenie ACET (AIDS, Care, Education and Training – výchova a výcvik v starostlivosti o pacientov s AIDS) je kresťanskou medzidenominačnou organizáciou. ACET bol založený pred desiatimi rokmi v Anglicku ako reakcia kresťanov na problém HIV/AIDS. Vo viacerých krajinách v ktorých pracuje, sa zameriava hlavne na poskytovanie bezvýhradnej starostlivosti pre ľudí s AIDS. Organizácia ACET sa snaží poskytovať pacientom s AIDS starostlivosť, praktické znalosti a školenie o problematike AIDS a jeho prevencii. Podporuje a spolupracuje s ostatnými podobnými organizáciami na celom svete pri hľadaní odpovede na problémy AIDS v komunite a pracuje s národnými a medzinárodnými agentúrami a organizáciami na vypracovanie stratégie, ktorá bude zamedzovať šíreniu HIV. Okrem Veľkej Británie, kde bola medzinárodná organizácia ACET založená, pracuje ACET i v ďalších krajinách a to v Barbadose, Českej republike, Rumunsku, Tanzánii, Ugande, Slovenskej republike a Thajsku. Na Slovensku práca ACET prebieha cez osvetovo – vzdelávací projekt pre stredné školy. Jeho cieľom je prostredníctvom biblických postojov viesť mladých ľudí ku preberaniu zodpovednosti za rozhodnutia v ich živote a vyvolávať u nich záujem o hodnoty, ktoré sú základom pre pozitívny rozvoj ich samotných a ich okolia.[1]Tento dom bol dlhé roky majetkom istého židovského lekára Dr. Krista, ktorý ho po novembri 1989, po reštitúciách venoval mestu Hlohovec na charitatívne účely.